BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN Ngày 24/11/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11 1           2     1 1                   1 2 1                   1         1                                           00
01 7                   1       1               1               1                                           1     1 1       01
02 14 1 1     1         2           2   1         2         1               1         1                           1         02
03 14         1 1       2                 1   1                   1           1 1       1   1             1 1             1 03
04 8     1   1         1     1         1                                 1                 1                 1             04
05 12     1     2           1 1       1             1 1                         1 1       1                       1         05
06 9   1                 1                         1               1           1   1       1 1                     1       06
07 11   1   1     1                                     1 1     1               1     1                   1   2             07
08 6     1         1   1                                       1         1                                           1     08
09 12                     1 1 1     1       1                   3             1         1                     1           1 09
10 12   1                             1   1             2                 2   1             1         1   1         1       10
11 5                                                   1                     1             1                         2     11
12 17           1           2 1       1             2 1     1 1     1           1 1           1 2   1                       12
13 10       1               1                       1 1           3   1                 1   1                               13
14 3       1                                       1                             1                                         14
15 13           1   1                     1 1           1 1         1   1               1 1             1     1         1   15
16 14               1                 1   1       1       1   1       1                 2 1 1       1             1 1       16
17 10   1   1           1                         1   1                                   1         1     1           1 1   17
18 11         1           1     2                                     2           1                       2       1     1   18
19 4                           1                                           1   1                               1           19
20 11               1     2 1 1                       1                   1     2               1                 1         20
21 6                     1   1       1         1   1                                                 1                     21
22 18       1 1 1         1       2   1   2       1           1     1     1         1       1                         1 2   22
23 10 1           1                           1 1     1 1     1                 1           1                   1           23
24 14 1         1         1           1     1     1                   1               1 2   1 1         1         1         24
25 12         1                 1         1     1 1         1 1 1           1     1                             1 1         25
26 15             1 1 1     2               2   1                 1       1     1                     1           1 2       26
27 11         1                         1 1       1                       1             1 1 1           1           1   1   27
28 9                         1       1 1             1     1 1       1       1       1                                     28
29 8                                         1           1     1           1                   1       1   1       1       29
30 10           1                             1                     1     1   1     1         1 1                 1       1 30
31 8                                       1                   1                         1     1           1   1     1   1 31
32 16 2     1         2 2         1             1 1 1           1                 1                 1                   1 1 32
33 9                             1 1                   1   1     1         1     1       1                               1 33
34 3 1                                           1     1                                                                   34
35 11             1 1 1   1           1 1                 1                         1             2               1         35
36 9       1       1   1                       1             1       1                             1 2                     36
37 15   1   1         1           1   1   1 1               1     1 2             1                       1 1   1           37
38 10             1       2       1                 1       1 1                     1                 1   1                 38
39 17         1 1               1   1             1                         1 1 2             2 1 1         1 1 1         1 39
40 18                           1 2 1   2   1       1     1   1     1             1 1             1     1               3   40
41 15           1 1                 1 1         1           1                           1 1   1     1 1         1 1     1 1 41
42 8                                   3                             1 1                 1 1             1                 42
43 15 1   1   1       1 1                       1       1           1 1           1 1     1             1 1 1               43
44 9   2       1               1         1         1               1 1                 1                                   44
45 7 1     1 1                         1                         1                             1             1             45
46 9         2                       1     1       1                   1     1     1     1                                 46
47 15       2     2 1       1     1       1             1         1   1 1   1                         1           1         47
48 9         1             1                     1           1               1               1           1   1       1     48
49 11                                           1           1 1       1     2                     1 1     1     1 1         49
50 10                 1             1         1     2           1       2                 1     1                           50
51 16 1           1       1   2     1 1         1                       1     1         1         1 1       1         1   1 51
52 14     1           1         1         1 1 1           1               2 1                         1   1         1     1 52
53 11   1   1     1                           2                   1 1                 1           1     1             1     53
54 6     1           1             1 1                                                                           1 1       54
55 11       1     1 1     1       1                   1                     1       1                 1       1           1 55
56 7               1                                   1 1 1   1           1                 1                             56
57 7       1                                           1     1 1       1             1       1                             57
58 13     1     1   1         1         1             1 1 1   1 1         1                         1 1                     58
59 12   1                 1 1                                       1 1       1 1   1         1             1       1     1 59
60 11   1           1   1   1               1             1         1   2             1       1                             60
61 10 1                         1 1               1       1   1   1       2                                           1     61
62 9   1   1     2                         1     1 1     1 1                                                               62
63 11                 1       1         1               1           1       1     2   1                   1             1   63
64 7   1           1 1     1                                             1                                       1 1       64
65 13                                 1         2                               1   1 2 1   1         1       1 1         1 65
66 9     1   2     1                         1       1                                 2               1                   66
67 15 1       1 1               1 1       1   1           1       2                   1                     2   1   1       67
68 7                   1                     1                                   1       1     1   1   1                   68
69 7                               1                             1               1             1           1 1         1   69
70 11     1       1   1     1                 1             1     1           1                 1     1               1     70
71 9   1                     1                 1 1   1                     1         1   1             1                   71
72 12         1                   1                               1     1 1       1     1     1 1 1 1       1               72
73 13   1 1               1           1                 1   1           1   1 1                 1     1 1           1       73
74 10     1     1   1                                                                             1         1 1 1 1 1 1     74
75 11 1         1       1   2       1       1     1                           1                         1     1             75
76 12     1                                     1     1     1     1         1 1   1           1       1 1 1                 76
77 14       1         1     1 1           1 1 2                           1               1 1   1 1                   1     77
78 12                             1                   1     1               1     1   1         1   1         1         1 2 78
79 8         1                             1                         1               1           1       1     1 1         79
80 12     2                                               1 1 1 1       1           1       1       1           1       1   80
81 15     1     1     1       1                     1 1 1       1       1             2           2                   1 1   81
82 7 1             1         1 1             1                         1           1                                       82
83 15     1       1 1 1               1   1 1 1                             1   1   1         1   1       1               1 83
84 7                             1 1                               1   1         1   1                       1             84
85 9           1                   1   1                                                   1 1   2   1                 1   85
86 7                                   1   1                                       1                         2     2       86
87 10           1                         1 1                         1                   1                 1   3     1     87
88 16 1 1         1             1               1     1     1   1               1   1       1 1     2   1               1   88
89 5                                                         1     1                                       1         1   1 89
90 9                 1           1       1                 1   1 1           1     1         1                             90
91 16 1     1         1         1 1 1 1 1     1     1 1                         1   1 1               1 1                   91
92 15 1 1   1                 1 1   1     1                   2     1         1                     1     1     1     1     92
93 12               1 1     1 1         1                 2               1                         1   2   1               93
94 3                               1                                 1                                                   1 94
95 9 1 1 1                     1 1                                     1               1 1 1                               95
96 9                     1     1                     2   1                                       1   1       1 1           96
97 12                   1 1   1         1               1               1     1         1       1 1     1           1       97
98 5     1                     1   1                                                           1           1               98
99 10                   1                         1 1   1 1         1 1                   1         1                 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
Ngày
/
Tháng