BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN Ngày 24/11/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
Ngày
/
Tháng
00 14               1 2                                         1   1       1   2       1 2                       1 1 1     00
01 11       1                               1                     1       1         2     1       1 1 1 1                   01
02 10               1 1                 1                   1           1             2 1                               1 1 02
03 13           1 1           1   1   1 2                                     1                           1   2 1     1     03
04 13                     1                   1   1                         1     1     2 1     1   3     1                 04
05 12   1           1         1     1 1                 1               1 1           1     1                             2 05
06 15     1   1                   2 1     1       1         1   1     1                         1 1             1       1 1 06
07 7         1   1                                       1     1                     1                       1       1     07
08 7   1                                   1         1     2                                             1         1       08
09 14           1           1       2               2         1   1   1                         1 1           2           1 09
10 7           2                       1                             1                   1       1                     1   10
11 5 1     1                                           1                         1       1                                 11
12 14     1             1 1                 1 1   1           1                               1   1     1 1 2             1 12
13 12       1                   1                         1 1       1 1   2               1   1                 1     1     13
14 11                       1   1                       1 1     1         1       1 1       1   1                   1       14
15 10                     1 1     1                   1   1 1                             1                       1 1     1 15
16 13   1 1 1   1   1   2                       1                         1                         1 1         1 1         16
17 8         1     1             1     1   1                     2                                                       1 17
18 13 1               1 1           1       1     1             1       1   1         1     1                       1 1     18
19 13         1 1         1           1         1 1     1   1                         1 1     1       1                 1   19
20 9 2           1       1       1       1 1                             1                           1                     20
21 17   1         1       1         1 1           1         1   2             1   2     1     1                   1 1 1     21
22 9                                                 1 1 1       2   1                           1       1       1         22
23 15       1                         1 1       1 2 1       1 1             1                         1   3           1     23
24 6 1         1     1                   1                               1                     1                           24
25 8                       1           1           1   1       1                   1                   1   1               25
26 6               1           1   2                             1               1                                         26
27 13     1 1                 1   1     1       1       1   1   1 1                 1                             2         27
28 9 1           1   1       1               2                             1           1                         1         28
29 13   1 1         1   1         1   1     1                     1     1                         1         2         1     29
30 14   1 1 1                           1 1           1       1   1     1                 1       1   1 1             1     30
31 12                   1 1 1 1 1     1         1       1                     1             1             1         1       31
32 9   2     1           1           1                             1       1                             1         1       32
33 8         1   1     1 2     1                               1                                           1               33
34 10 1   2                     1 1               1                             2                           1 1             34
35 12         1       1       1     1     1               2       1 1                 1     1 1                             35
36 9   1         1   1     1         1                 1                   1                   1             1             36
37 10                     1   1         1         1 1     1             1         1                     1                 1 37
38 11               1 2 1     1 1                         1           1       1 1                                     1     38
39 10 2       1                 1                   1             1                             1           2       1       39
40 15 1 1         1             1     1     1 1 3     1                           1                       1     1         1 40
41 14       1           1     1   1                   1               1       1       1 1           1 1 1       2           41
42 12     1             2           1     1             1               1                 1     1                     2 1   42
43 11                                 1 1                 1   1     2     1   1                                 1 2         43
44 12                 1 1   1     1 1         1                   1     1                   1 1 1   1                       44
45 12                         1                   1   2       1 1             1 2     1                               1 1   45
46 9                               1     1     1             1           1                           1 1         1       1 46
47 4                 1   1             1                             1                                                     47
48 7                 1               1                                           1     1             1 1 1                 48
49 15     1   2 1 1           1   1                     1                     1             1   1     2 1               1   49
50 16       1       1       1   1             1               1   1     1 1       1   1   1 1       1       1       1       50
51 8                                 1                             1   1     1     1         1             1             1 51
52 10 1       2         1                 2             1     1             1     1                                         52
53 10             1           1 1                   1     1       1     1               1 1             1                   53
54 11                         1 1 1   1         1                 1           1       1       1   1                 1       54
55 11   1                   1       1                 1     1           1   1 1   1             1                     1     55
56 14                             1 1     1   1 2 1               1   1 1                   1           1       1   1       56
57 12               1   1   1       1                     1 1         3     1           1                               1   57
58 16     1 1     1                   1 1 1 2           1                           2     1       1 1               1 1     58
59 8 1     2                                         1                         1                               2       1   59
60 10             1                           1   1           1       1     1     2                                 1     1 60
61 10               1         1   1       1           1 1             1             1                       1             1 61
62 9 1       1             1                       1                                 1                       1 1 2         62
63 5                                                 1   1                                   1                     1     1 63
64 2                     1                                         1                                                       64
65 9                     1           1             1     1         1       1   1               1           1               65
66 13       1                   2                 1         1             1     2   1   2       1       1                   66
67 12     1     1     1   1 1                 1     1 1               1             1           1     1                     67
68 10 1     1                             1 1               1 3 1                                                     1     68
69 9               1                       1   2                         1 1       1                     1   1             69
70 14       1                                 1           1         1       1 1     1       1       2   1 1   1         1   70
71 9         1   1             1         1                                               1 2 1                         1   71
72 11   2     1                         1     1 1     1             1         1       1                             1       72
73 7           1           1             1           1                           1   1                       1             73
74 7   2                       1                     1       1     1                                 1                     74
75 9                                                   1     1       1           1                 1   1       1     1 1   75
76 6       1                                           1                     1     1             1               1         76
77 8     1       1                     1   1                         1     1               1     1                         77
78 10   1         1                                       1                               1     1     1       1 1 2         78
79 17 1         1   1       1                     1           1           1           1 1         1 1   2       2 1       1 79
80 11               1                         1       1     1 1 1   1                   1     1             1       1       80
81 8       1 1       1               1             2                       1                                           1   81
82 5                                     1                         1                             1           1           1 82
83 7 1   1                                                     1         1 1                 1         1                   83
84 7                       1               1 1     1           1     1 1                                                   84
85 15           1   1 1 2     1     1         1         1                       1   1     1       1 2                       85
86 13                             1                   1     1                 2 1         1     1   1 1     1         1 1   86
87 16           1   1       1       1         1                 1   1           2           2 1   1           1   1       1 87
88 11   2     1   1                           1     2     1                                                   3             88
89 17     1 1   1 1           1     1   2   1 1                 1           1   1     1         1     1                 1   89
90 11                             1       1         1                     1       1     1   1         1   1   1         1   90
91 9                 1 1                         1                           1     1   1 1                 1   1           91
92 10                 1   1     1               1                 1     1           1   1                   1           1   92
93 10     1                   1                 1 1 2       1           1                       1 1                         93
94 7 1         1                           1                                               1 1             1           1   94
95 16     1     1       1   1     1       1     1 1         1       2           1             2     2                       95
96 11         1 1 1 1           1       1                                 1                       1   1   1     1           96
97 11                     2                 1                 1 1       1           1 1     1 1                     1       97
98 9     1     1                                       1           1         1   1           1         1 1                 98
99 12 1             1       1 1       1     1             1             1 1     1     1                   1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
Ngày
/
Tháng