BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN Ngày 24/11/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
Ngày
/
Tháng
00 10                     1     1     1     1 1 1 1         1                               1                         1     00
01 10               1             2               1     1 1       2                                   1           1         01
02 11         1     1 1                                 1             1               1   1 1   1     2                     02
03 6     2     1                     1             1                                                             1         03
04 7                 1         1   1   1                     1                                                       1   1 04
05 8     1                             1     1           1   1                     1       1                     1         05
06 10 1                                         1         1       1   1           1       1 1       1         1             06
07 9   1           1                     1                         1                   1         1           1     1 1     07
08 17     1                       1         1       2         1   2               1           1       1   1 1       1   3   08
09 8   1                 1       1                       1 1                               1     1               1         09
10 18         1 1               2   1           1         2   1   1       1 1               1     1         2     2         10
11 13       2           1     1     1           1               1       2   1       1           1         1                 11
12 9       1 1             1                                 1     1 1                         1   1                   1   12
13 16     1       1 1       1   1         1 1       2       2                       1 1       1     1               1       13
14 12             1         1     1           1         1     1           1               1 1           1 1     1           14
15 11     1     1     2       1         2         1   1         1                                               1           15
16 15     1                 2 1 1   1                   1             2       1           1       1           1       1   1 16
17 6         1                                             1                         2           1           1             17
18 10           1 1                 1           1 1   1     1               1       1                     1                 18
19 7   1   1                         1               1                                       1   1                     1   19
20 21 2         1   2   1 1               1           1   1   1     1     1   1 2   1     1 1           1           1       20
21 14   1             1 2     1                           1     1           2 1       1       1 1               1           21
22 11                 1                 1           1             1     1                     1   1   2         1         1 22
23 11                 1 1         1 1       2                   1                     1                         1     1 1   23
24 10             1             1       1             1   1               1   1           1                 1   1           24
25 9 1                 1     1                 1           1       1       1                                 1       1     25
26 8             1     1                                       1                 1               1 2             1         26
27 7             1         1 1 1                         1 1         1                                                     27
28 16 1   1               1             2     1           1   1             1   1 1             1 1     1 1           1     28
29 7                       1                   1 1                                           1   1             1     1     29
30 12 1             1                     1                           1   1   1 1           1       1   1 1     1           30
31 12       1             1           1     1       1 1             1               1   1         1   1                   1 31
32 7                   2     1             1   1       1                                     1                             32
33 11 1             1             1                     1                   1       1   1             1       1   2         33
34 8                     1               2   1                             1                 1     1     1                 34
35 8       2               1 1                   1       1                                                               2 35
36 6                                       1       1 1                                                       1   1   1     36
37 10                 1                 1                             1           1     1               1     1 1 1 1       37
38 17           1   1           1     1       1       1   1   1   1       1       1       1           1 1       1     2     38
39 10   1   1 1 1                                 1                               1                       1 2           1   39
40 10   1         1 1   1                             1                 1     1   1 1                             1         40
41 8       1 1           1                       1 1                     1                                       1     1   41
42 13     1             1         1 1                                   1     2 1 1                       1         2   1   42
43 7   2 1   1                       1                                 1                           1                       43
44 11 1                         1               1                 1   1 1 1             1         1       1     1           44
45 7 1       1           1                                                               1   1     1   1                   45
46 15     1 1   1                   2 1         1   1             1 1 1   1             1       1                   1       46
47 12       1                         2         1 1     1     1       2           1                     1   1               47
48 12   1           1         1         1                       1   1                     1   1         1 1 1     1         48
49 12 1     1       1 1                                     1   1               1               2     1     2               49
50 16   1   1         1           1   2     1   1   1   1               1               1   1 1         1 1                 50
51 6     1     1           1                                 1         1                 1                                 51
52 16     1           1       1         1               1             1         1   1 1   2 1 1     1 1   1                 52
53 8         1           2               1 1                             1   1                     1                       53
54 17 1         1 1           2 1         1   1                 1     1 2       1 1     1                             1 1   54
55 8                 1                         1 1     1 1                                       1                 1 1     55
56 12   1       1             1             1 2   1   1                     1         1     1                           1   56
57 10   1 1     1                 1 1                                     1 1       1         1               1             57
58 9 1 1         1         1                                 1     2                             1                       1 58
59 9 1     1               1                             1                               1         1     1               2 59
60 14               1               1     2 1   1 1         2                   1     1           1   1       1             60
61 8     2       2                   1 1                         1                                             1           61
62 8                       1     1   1           1                     1                                   1 1         1   62
63 9         1   1     1 1                       1                 1                 1         1             1             63
64 15           2 2 1 1         1       1         1             1                     2   1     2                           64
65 9         2                       1       1               1       1   1             1         1                         65
66 12               1             1     1           1 2   1                 2 1 1                       1                   66
67 9           1                 1           1                             1 1         1       1                         2 67
68 8                               1     1 1   1                                     1       1       1               1     68
69 12   1 1 1                   1     1       1                   1                   2     1                       1 1     69
70 11           1 1   1                       1                 1       1 1               2                 1         1     70
71 12         2             1             1             1   1   1           1     1 1                 1             1       71
72 11                       1 1             1   2       1   1                         1 1     1         1                   72
73 13                       1               1 1 1           1             2           1         1             1   1 2       73
74 14       1     1               1   1     1       1 1     1       1                       1           1           1 1 1   74
75 6   1           1                                                     1     1               1         1                 75
76 14   1             1                   1             1     1 1       1 1     1 1     1       1   1               1       76
77 5                   1   1                               1         1           1                                         77
78 11   1               1           1                   1         1           1 1 1 1   1           1                       78
79 11   1                               1   1 1     1   1                     1             1 1                     1     1 79
80 12         1                                   1 1   1     1     2   1         1                   1         2           80
81 5                                     1                   1                     1                     1   1             81
82 5                     1 1   1   1                                                                       1               82
83 10                           1         1                           1     1 1   1 1   1                             1   1 83
84 16 2             1       1                       1 2     1   2                 1     1     1         1     1   1         84
85 11       1           2 1   1     1     1                     1               1           1       1                       85
86 8                         1                     1                               1           2         1 1           1   86
87 9 1   1           1       1                                               1 1                     1 1   1               87
88 12 1                 1                                       1 1 1 1             1 1 1   1             1               1 88
89 6             1                           1                     1           1                 1 1                       89
90 8         1                       1               1 1         1                     1       1               1           90
91 13             1       1                       1   1                 1     1                     1   2     1   1     1 1 91
92 14                               1   1 1                 1   1 1 1         1     1     1                 2   1         1 92
93 10           1                       1           1                           1                     1 1   1       1   2   93
94 13         1 1   1           1 2 1   1     1         1               1                 1                               1 94
95 17 1               1 1     1   1         1     1             1 2     1 1 1                         1         1 1       1 95
96 6         1           1         1         1                                                                 1   1       96
97 13                     2       1   1               1   2                   1 1   1       1                 1         1   97
98 9                 1         1         1                   1     1                   1     1   1 1                       98
99 7       1             1     1                             1     1       1                                 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
Ngày
/
Tháng