BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN Ngày 30/11/2022

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng
00 19     2     2       1   1   2 1       1         1         1   1         2         1       1   1               1           00
01 13       1                           1                       1 1 1 1     1   1             1   1     1         1       1   01
02 13       1     1                 2   1             1   1   1   1   1       1   1                       1                   02
03 16   1     1     1     2 2     1         1           1       1       2     1                     1                       1 03
04 19   1               1 1 2       2                   1 1     1 1 1     1   1         1               1 1     1     1       04
05 16                                 1 3       1   1 1   1     1   1   1 1       1   1             1         1               05
06 10     1         1               1 2       1       1         1                                                       1 1   06
07 18     2       1           2 1         1   2 1         1           1   1                   1     1 1               1     1 07
08 12       1 1         1 1     1           1       1         1     1 1       1                 1                             08
09 16                     1         1           1         1     1 2       1 1     1   1 1                     1 1       2     09
10 14                       1   1   1   1 1   1   1                           1     1 1               1 1     1   1           10
11 17           1       1           1     1       1   1   1 1 1         1   2     1             1           1         1   1   11
12 21 1 1       1     2       1         1   1                 1     1   1             1 1     2   1   1   1 1         1     1 12
13 18 1           1 1 1               1 1   3           1             1     1 1   1       1   1               1 1             13
14 18             1 1               2 1     1             1   2                       1 1 1   1 2 1             1         1   14
15 12               1 1         1                     1           1       2       2               1               1     1     15
16 16                 1       1 1   1                       1     2           1     1   2             1   1   1 1         1   16
17 11     1                               1     1   1                     1           2             1       1 1     1         17
18 12             1       1                         1               1                 1 1 2     1           1     1     1     18
19 15   1   1   1               1   1             1         1                     1 1   1       1           1           1 1 1 19
20 22       1             2 1 1         1 1   1             2 1   1               1       3       1 1 1 1     1 1             20
21 22   1   1 1       1               2 2   1   2 1 1   2         1 1 1   1                           1     1 1               21
22 13     1               1   1         1 1             1   1           1   1   1                       1             1     1 22
23 14         1 1             1             1 1 2         1     1         1       1               1   1   1                   23
24 16         2 1   1     1     1                 1 1           1                       1   2     1 2           1             24
25 17                   3         2           2     1       1           1               1 1           1     1       1 1   1   25
26 21           1     1 1 1     1         1           1       1 1               1           1 1         1   1     3 1 1 1 1   26
27 5                                     1             1                     1 1                                           1 27
28 15       1                           1 1   1     1 1   1           1             1     1   1               1   1 1   1     28
29 17             1 1 1     1                       1                 1   2 1   1   1 1   1 1   1                   1 1       29
30 18     1     1     1 1               1       1 1       1 2           1       2     1           1   1     1             1   30
31 20         1     1       1 1 1 2   1 1                         1     1         1 1           1 1     1 1 1       1 1       31
32 13       1       1     1               1   2             1                           1 1   1         1   1             1   32
33 15   2 1       1       1       1                   1 1   1 1 1 1                                   1         1   1         33
34 18               1   1   2         1         1   2   1     1 1     1                     1             1     1   1   1   1 34
35 10 1             1                     1         1                 1       1                         1     1           2   35
36 20 1           1       1             1 1 2 1       3 1     1             1 1       1                 1 1 1           1     36
37 11     2   1           1                                 1                         1                     1     2   1 1     37
38 14   1 1     1       1               1                   1 1     1   1                   1     1 2                   1     38
39 16           2     1   1 1 1   1       1                 1   1           1                       1           1       2   1 39
40 17                         1       1     1       2         1   1   1   1 1 1 1     1         1       1         1     1     40
41 22 1   1 1       1 1             1             3 1     1             1           3         1       1     2     1       1 1 41
42 20       2                         1 1   1   2     1   2   1   1                                 1 2       1 2 2           42
43 17   1         1   1 1     1           1               1 1 1 1 2 1             1                       1 1   1             43
44 14 1       1           1                       1 1               1 1       1     1         1           2             2     44
45 9                             1             1           1         1 1 1                             3                     45
46 22     2 1 1 1     1 1               1                 1   1 1   1   1         1             2       1 1         1 2   1   46
47 16         1         2                                   1 1   1 2 1           1 1       1 1       1             1   1     47
48 13     1       1 1           1                   1     2           1     1       1   1           1             1           48
49 15                 1         1     1                                 3     1 2     1   1   2 1       1                     49
50 18           1     1     1 1 1   1             1   2   1     1       1   1                             2 1       1   1     50
51 22 1             1 1 1     1 1 1     1     1 1     1                       1 2             1           1   1       1 1 1 2 51
52 15 1                   1 1     1   1               1     1         1         1           1 1   1               1       1 1 52
53 20     1       1   1 1   2 1   1   3 1                               1 1               1 1         1 1 1           1       53
54 16         1             1               2       1   1   2             1   1     1 1     1 1             2                 54
55 20   3   1   1   1           1 2                                       1 1   1 1     1 1     1               2 1       1   55
56 10           1     1               1         1                                         1 1   1   1       1     1           56
57 19 1     1                 1   1 1       1 1     1   1   2                       1 2         1 1     1             2       57
58 19 1           1           2   1 1                         1   1     1 1   1       1 1 2 1     1     1       1             58
59 22 1                 1           1   1   1   1       2         1       2       1       1 2 1       1           2 1   1 1   59
60 11 1                         1               1   1 1         1     1           1       1       1   1                       60
61 15 1 1     1   1       1               1 1 1   1   1                       1 2 1                       1                   61
62 16       1     1         1       1     1         2             1     1   1   1 1                 1             1       1 1 62
63 4               1                                                       1                               1               1 63
64 17   2   1       1     1                   2       1 1   1   1               1                   1 1     1         1     1 64
65 19       1   1 1                       1 1   2     1   1                   1   1     1     1   1   1   1     2   1         65
66 21 1   1   1 1           1   1       1 1   1 1               2     1 1                         1     1           1   1 1 2 66
67 18 1 1             1 1   1         1       2     1         1               1     1   1         1 1     1   1     1         67
68 17           1   2                                       1     3 1       1         1 1           2 1 1             1     1 68
69 17 1 2               1   2                                 1             2   1               1     2   1   1           1 1 69
70 27   1         1       2   2   1 1       1   1   1   1   1           1 1 1           1     1     1 1       2   1 2     2   70
71 16   2   1   1                 1   1 1             1   1                 1         1       1         1 1   1 1             71
72 20 1   1 1 1       1   1               1         1     1         1       1 1           1 2   1                 1 1 1 1     72
73 15   1         1 2     1 1     1       1                 1   1     1               2           1   1                       73
74 17 1               1   2         1             2 1           1             1             1 1     2           1     1 1     74
75 11     1   1     1           1           1 1                           1         1   1                   1       1         75
76 27         2       2   1 1 1 1   1 1   1 1           1 1     2   1     1     2   1 1 1   1   1 1         1                 76
77 18   1         2     1             1                   1           1     1     1     1     1 1   1     1             1 2 1 77
78 23             1 1             1 1 1         2       1     2 1   1 1   1   1       1 1                 1   1     2 1     1 78
79 16 2             1         1 1         1 1     1             1 1 1         1           1     1               1     1       79
80 15   1   1     1           1   1 1                   1                       1   2     1     1       1           1       1 80
81 12 1 1         1           1 1       1         1                           1       1                 1     1     1         81
82 17 1 1   1 2 1       1         2 1                   2           1 1         1         1                                 1 82
83 18     1   3 1           1     1   1           1     2 1       1     1                             1             1 1     1 83
84 17               1       1 2             1                       2         1   1         1 1   2         1 1       1   1   84
85 8       1   1       1                     1 1                   1                   1                 1                   85
86 11       1                     1               2                 1   1             1     2           1         1           86
87 17     1 1     2           1             1         1 2         1 2 1                             1         2 1             87
88 9                                 1         1                     1   1       1 1             1       1             1     88
89 12 1                           1   1     1 1   2                                     1 1 1                       1 1       89
90 16 1   2     1     3               1       1 2         1   1                           1   1           1                   90
91 24     1   1   1 1   2                 1           2             1 1     1     3     1   1 1 1 1 1         1   1         1 91
92 18         1 1             1       1     1 1   1       1   1           1         1       2   1         1     1   1     1   92
93 10 1                                   1                             1 1       1             2               3             93
94 15 1     1   1   1             1 1             1         1   1     1                 1 1         1         1   1           94
95 11   1   1                   2         1           1             1       1   1                 1     1                     95
96 24     1 1 1 1 1     1               1     1   2   1 1 1             2           1       2     1 1 2       1     1         96
97 14         1   1             1   1             2                           1     1   1         1         1 1 1     1       97
98 19                 1     1   1       1     1       1 1     1             1 1 1   2     1     1   1       1           1   1 98
99 19 1   1             1       1   1     1                   1 1     1   1     2   2           1       1     1       1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
04
/
10
03
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng